Informacja

Euro4work jest stowarzyszeniem przedsiêbiorców.Pracownicy Euro4work s? tak?e jego wspó?w?a?cicielami. Inaczej mówi?c ka?dy z nas jest wolnym strzelcem. Ka?dy poszczególny wspó?w?a?ciciel negocjuje indywidualnie wysoko?æ wynagrodzenia i niezale?nie wystawia faktury. Najni?sze wynagrodzenie wynosi 15 Euro + VAT wysokoc?i 25%. Wysokoæ? wynagrodzenia zale?y od kwalifikacji i specyfiki pracy.

Wszyscy udzia?owcy posiadaj? szwedzki NIP i odprowadzaj? szwedzki VAT. Podatki udzia?owców i op?aty socjalne s? administrowane przez Euro4work.
Udzia?owcy posiadaj? ubezpieczenie od dzia?alno?ci zawodowej w Almega oraz ubezpieczenie zdrowotne w Skandia. W wypadku, gdy poszczególny udzia?owiec zauwa?y potrzebê korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego szerszym zakresie powinien postaraæ siê o takie ubezpieczenia indywidualnie.

Euro4Work pracuje w nastêpuj¹cych bran?ach:

Euro4Work Care KB(Opieka zdrowotna)
Euro4Work Clean KB(Sprz?tanie)
Euro4Work Farm KB(Rolnictwo)
Euro4Work Garden KB(Ogrodnictwo)
Euro4Work Home KB(Pomoc domowa)
Euro4Work Restaurant KB(Gastronomia)
Euro4Work Transport KB(Transport)

Stawiamy wsokie wymagania naszym udzia?owcom

Nasze kluczowe s?owa

Obowi?zkowo?æ
Pracowito?æ
Niskia absencja chorobowa
ORAZ
Zleceniodawca ma byæ zawsze zadowolony z wykonanej pracy