Informacija

Euro4Work ir privâtuzòçmçju kolektîvs.Mçs, kas strâdâjam uzòçmumâ Euro4Work, visi esam uzòçmuma daïas îpaðnieki. Visi ir, vienkârði sakot, "nesaistîti" privâtuzòçmçji. Katrs atseviðís daïas îpaðnieks pats vienojas par atlîdzîbu par savu darbu un pats izraksta rçíinus. Mazâkâ atlîdzîba par stundu 15 Euro vai 150 SEK + 25% zviedru apgrozîjuma nodoklis. Atkarîbâ no kvalifikâcijas un tiem darbarîkiem, kas nepiecieðami, lai izpildîtu darbu, atlîdzîba ir augstâka.

Visiem Euro4Work-uzòçmumiem ir zviedru F-nodoklis, un tie maksâ zviedru apgrozîjuma nodokli. Daïas îpaðnieku nodoklis un darba devçja nodokïi tiek administrçti caur Euro4work.
Daïas îpaðnieki=akcionâri ir atbildîgi apdroðinâti caur ALMEGA, kâ arî dzîvîbas un nelaimes gadîjuma apdroðinâti caur SKANDIA. Slimîbas apdroðinâðana katram daïas îpaðniekam=akcionâram ir tur, kur viòð/ viòa dzîvo un lîdz ar to pierakstîts. Ja daïas îpaðnieks vçlas labâku dzîvîbas un nelaimes gadîjuma aizsardzîbu, tas jâkârto paðam.

Euro4Work darbojas sekojoðu sektoru ietvaros:

Euro4Work Care KB(Medicîniskâ aprûpe)
Euro4Work Clean KB(Apkopçji)
Euro4Work Farm KB(Lauksaimniecîba)
Euro4Work Garden KB(Dârzkopîba)
Euro4Work Home KB(Palîdzîba mâjâs)
Euro4Work Restaurant KB(Restorâni)
Euro4Work Transport KB(Transports)

Mums ir augstas prasîbas pret mûsu daïas îpaðniekiem:

Mûsu vadmotîvs ir:

Uzticîba,
Laba vçlme strâdât,
Zems slimoðanas lîmenis
UN
Uzdevuma devçjam vienmçr jâbût apmierinâtam ar darba izpildi.